Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa

tel: (22) 632 11 31

Konkurs "Warszawa naszych marzeń"

Zapraszamy do udziału w ogólnowarszawskim

konkursie plastycznym

"Warszawa naszych marzeń"

 

 Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem
Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Krzysztofa Strzałkowskiego.  


REGULAMIN   OGÓLNOWARSZAWSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
 „WARSZAWA NASZYCH MARZEŃ”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37
„Bajkowy Świat” w Warszawie
2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
3 – latki
4 – latki,
5 – latki
3. Warunkiem udziału dziecka w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice np: malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, plastelina, forma przestrzenna oraz wypełnienie załącznika nr 1.
4. Kryteria oceny pracy plastycznej
-zgodność z tematem
- estetyka wykonanej pracy
- wkład pracy własnej
5. Jedna placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę indywidualną.


Cele konkursu
1. Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
2. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci.
3. Rozwijanie zainteresowań dotyczących  miasta rodzinnego.
Zasady konkursu
1.Temat konkursu ” Warszawa naszych marzeń”
2.Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką, dozwolone są formy przestrzenne.
3.Praca nie może przekraczać formatu A3
4.Praca powinna być opisana według wzoru -załącznik nr 1:
Tytuł pracy;
Imię i nazwisko autora oraz wiek;
Imię i nazwisko nauczyciela koordynującego;
Adres placówki, telefon kontaktowy, adres e – mail.
5.. Wybrane prace zostaną sfotografowana i umieszczona stronie przedszkola pod adresem p37.przedszkola.net.pl/
6. W każdej kategorii Komisja przyzna 3 miejsca (od I do III) i jedno wyróżnienie
(laureaci zostaną zaproszeni do przedszkola  na rozdanie nagród, dyplomów i poczęstunek).


Terminy
1. Prace można nadsyłać lub dostarczyć osobiście od dnia 03.02 do 14.02.2020 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
2. Rozstrzygnięcie konkursu  i wyłonienie laureatów nastąpi  18.02.2020 r.
4. O wynikach konkursu powiadomieni zostaną pocztą e-mail lub telefonicznie: przedszkola.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie przedszkole- p37.przedszkola.net.pl/
6. Nagrody wręczone zostaną podczas wernisażu wystawy pokonkursowej i przyjęcia dnia 24.02.2020 r. o godz. 10.00.

Nagrody
W konkursie przewidziano nagrody niespodzianki.
Postanowienia końcowe
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora.
Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu: wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.
Uczestnik konkursu wypełnia czytelnie załącznik nr 1
Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

 

Załącznik

Ogólnowarszawski Konkurs Plastyczny “Warszawa moich marzeń”

Dane autora pracy:

Imię ….............................. Nazwisko ….....................................................Wiek …........ Grupa......

Nazwa  placówki ….....................................................................................................

Adres  placówki.............................................................................................................

Telefon kontaktowy ................................. e-mail ….....................................................................

Nauczyciel………….. ….................................................................................................................

Oświadczenie

            Oświadczam, ze zapoznałem się z Regulaminem Ogólnowarszawskiego Konkursu Plastycznego „Warszawa moich marzeń” organizowanego przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajowy Świat „ w Warszawie i akceptuję jego warunki oraz wyrażam zgodę na publikację
i przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na publikację i przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej moich/ mojego dziecka* (podać czytelnie IMIĘ i NAZWISKO) ………………………………………………………………………………………………………… następujących danych osobowych: imienia i nazwiska autora pracy plastycznej, wieku oraz instytucji
i miejscowości, z której praca została nadesłana, a także danych biometrycznych (wizerunku)
w przypadku udziału w otwarciu wystawy pokonkursowej (Finał Konkursu). Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych: imię i nazwisko, wiek, instytucja, klasa przez Administratora Danych, jakim jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajowy Świat „ 
w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu. Zgadzam się, by podane dane osobowe (tj. lista laureatów Konkursu oraz opatrzone podpisem zdjęcie pracy plastycznej) zostały opublikowane w celu promocji Konkursu przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajowy Świat”

 

 

….....................................................................................................................

podpis rodzica lub opiekuna prawnego oraz data
 

krasnale-p39
misie
smerfy
biedronki_icon
sowy

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.