Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa

tel: (22) 632 11 31

Procedura bezpieczeństwa

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Procedura określa zasady bezpieczeństwa na terenie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”w okresiepandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” orazrodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do placówki.
 2. Celem Procedury jestzminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 oraz ustaleniem zasad postępowania z  potencjalnie chorymi.
 3. Procedura określadziałania, które zminimalizują możliwość zakażenia. Wszystkie podjęte środki bezpieczeństwa nie gwarantują jednak wyeliminowania w 100% ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic/opiekun decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, stanowiące Załączniknr 1.

 

§ 2

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 

 1. Dyrektor ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19,
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków                            do dezynfekcji oraz ochrony osobistej,
 3. Organizuje pracę przedszkola, ustala godziny pracy placówki i dostosowuje je do ilości dzieci objętych opieką oraz ilości personelu pedagogicznego i niepedagogicznego, którym dysponuje w danym tygodniu, w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Przedszkole otwarte będzie w godz. 6.30-17.00 realizując zadania statutowe.
 5. W przypadku zmian dotyczących organizacji i godzin pracy przedszkola, dyrektor poinformuje niezwłocznie o tym fakcie rodziców i pracowników. Zmiany będą uzgadniane z organem prowadzącym.
 6. Udziela instrukcji pracownikom dotyczących zachowania się w przypadku wystąpienia niepokojących objawów,
 7. Monitoruje prace porządkowe,ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów                  w salach i w pozostałych pomieszczeniach, sanitariatów oraz wszystkich urządzeń w ogrodzie przedszkolnym.
 8. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informujeo odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki.                   Nie złożenie oświadczenia zawartego w Załączniku nr 1do procedury Bezpieczeństwa w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” skutkuje brakiem możliwości przyprowadzenia dziecka do przedszkola,
 9. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący),
 10. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (jednorazowe rękawiczki, przyłbice, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem itd.) oraz środki higieniczne                           do dezynfekcji rąk i powierzchni,
 11. Nadzoruje, aby przy wejściu do budynku umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniachhigieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci stanowiące załącznik nr 5  (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 6(umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

 

§ 3

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie,
 2. Mierzenie temperatury dzieci będzie odbywało się w klasach dzieci, w miarę potrzeb,
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka itp.) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola,
 4. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne,
 5. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego,
 6. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki/w i w trakcie pracy wszyscy pracownicy regularnie odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 6procedury (umieszczonejw widocznych miejscach w placówce),
 7. Przed przystąpieniem do pracy pracownicy pobierają indywidualne środki ochrony osobistej, które są zobowiązani nosić w miarę możliwości przez cały czas pracy,
 8. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce, wszyscy przebywają w wyznaczonych przez Dyrektora obszarach i wykonują przydzielone zadania. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do kuchni, z wyłączeniem pracowników bloku żywieniowego,
 9. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do codziennej zmiany odzieży i fartuchów,
 10. Posiłki i wodę pitną podają dzieciom wyłącznie dorośli (zakaz samodzielnego korzystania

      przez dzieci z  poidełek),

 1. Wszystkie naczynia, sztućce, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkolanależy każdorazowo poddawać obróbce termiczne, w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się używanie naczyń jednorazowych.
 2. Każda grupa spożywa posiłki w swojej sali z zachowaniem reżimu sanitarnego,
 3. Posiłki są porcjowane i wydawane dzieciom przez pracowników przedszkola,
 4. Podczas wydawania posiłków pracownicy zobowiązani są przestrzegać reżimu sanitarnego (konieczność założenia maseczek).

 

 1. Nauczyciele pracujący w placówce:
 1. Pracownicy pedagogiczni - nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu,
 2. Organizują działania opiekuńczo wychowawcze w wymiarze godzin określonym w harmonogramie na dany tydzień,
 3. Wyjaśniają i przypominają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku,
 4. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 5 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce),
 5. Przypominają i dają przykład właściwych zachowań. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza,
 6. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw,
 7. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi,
 8. Nauczyciele wybierają, selekcjonują i przygotowują zabawki oraz pomoce, które będą wykorzystywane podczas pobytu dzieci w przedszkolu.

 

 1. Personel obsługowy: pomoc nauczyciela, woźne, dozorcy:
 1. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,  jak np. pluszowe zabawki, itp.,
 2. Wietrzą salę, co najmniej raz na godzinę lub według potrzeb,
 3. Wykonują codzienne prace porządkowezgodnie z obowiązkami, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych- załącznik nr 4,
 4. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków,  sanitariaty oraz pomoce dydaktyczne minimum dwa razy dziennie oraz wg. potrzeb.Po zakończeniu pracy dokonują dezynfekcji wszystkich przydzielonych pomieszczeń. Rejestr czyszczenia powierzchni dezynfekowanych stanowi załącznik nr 2,
 5. Wyznaczony przez dyrektora pracownik obsługi  odpowiadaza odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem,
 6. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem, woźna, w grupie, gdzie wystąpił

przypadek zachorowania, zobowiązana jest do natychmiastowego zdezynfekowania pomieszczeń, zabawek, przedmiotów i urządzeń,

 1. Dozorca regularnie czyści z użyciem detergentu lub środka dezynfekującego sprzęt w ogrodzie przedszkolnym. Jeżeli nie ma takiej możliwości zabezpiecza go przed używaniem.

 

 1. Pracownicy kuchni oraz kierownik gospodarczy:
 1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia,
 2. Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy,
 3.  Stosują przez cały czas pracy środki higieny osobistej m.in. fartuchy, jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice,
 4. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
 5. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzętyi pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni. Rejestr powierzchni dezynfekowanych stanowi załącznik nr 2,
 6. Kierownik gospodarczy monitoruje pracę pracowników obsługi w zakresie przestrzegania Procedury bezpieczeństwa i wytycznych GIS. Dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami. Oświadczenie dostawcy stanowi załącznik nr 3.

 

§ 4

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice zapoznają się z Procedurą opracowaną na czas zwiększonego reżimu sanitarnego              w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują                     omówione w § 1 pkt.3 stosowne oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1procedury. Warunkiem przyprowadzenia dziecka do przedszkola z początkiem nowego roku szkolnego jest podpisanie oświadczenia które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury,
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które          są istotne,
 3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie                  lub w izolacji,
 4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dzieci - bez objawów chorobowych.
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które określają czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało,
 6. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa                   w drodze do i z przedszkola,
 7. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury,
 8. Nadal dziecko nie  zabierado przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek.Rodzice mogą pozostawać w wyznaczonych miejscach rowerki i hulajnogi na których dzieci przyjeżdżają do przedszkola,
 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zachowaniu dystansu społecznego,
 10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 11. Na ternie przyległym do budynku przedszkola rodzice przebywają w maskach i rękawiczkach,
 12. Rodzic przy przyprowadzeniu i odebraniu dziecka, wchodzi do szatni razem z dzieckiem, z tym, że ilość rodziców w ww pomieszczeniu nie może przekraczać 5 osób. Przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Do przedszkola nie wprowadzamy wózków. Pozostający rodzice, czekający na wejście do placówkioczekują w 1,5 m odstępie od siebie,
 13. Przy odbiorze dziecko jest przekazywane rodzicowi, przez delegowanego do tej czynności  pracownika przedszkola lub osobiście z ogrodu przedszkolnego z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 14. Rodzice, w razie potrzemyprzed wejściem do przedszkola odkażają ręce płynem  do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 6 umieszczonej  w widocznych miejscach,
 15. Są zobowiązani do uaktualniania numerów telefonów oraz odbierania połączeń                               z przedszkola,
 16. W związku zeszczególnymi zasadami organizacji pracy przedszkola, rodzice zobowiązani są do przestrzegania ustalonych na czas trwania opieki pandemii COVID-19, godzin pracy przedszkola:6.30 – 17:00,
 17. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są do godziny 8:20,
 18. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dokonywać opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wyłącznie na wskazane przez placówkę konto bankowe,
 19. W przypadku dzieci z dietą, których rodzice/opiekunowie przynosząprodukty lub gotowe

posiłki zobowiązani są do korzystania z naczyń/opakowań jednorazowych,

 

 

§ 5

 

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1.Organizacja pracy przedszkola

1.1Przedszkole jest otwarte w godz. 6.30-17.00 a Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola w okresie trwania epidemii COVID -19 ustala organ prowadzący,

1.2Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wejście do placówki nadzoruje wyznaczony przez dyrektora pracownik,

1.3.  Ograniczenie liczebności grup:

 1. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ustalona zgodnie z wytycznymi GIS – 1 dziecko na 1,5m2 dodatkowa powierzchnię przewiduje się na opiekunów, nie więcje niż 25 dzieci w jednej grupie, a w grupie integracyjnej 20 dzieci.
 2. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola/oddziałów jest określana przez dyrektora.

Harmonogram pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów może ulec zmianiew zależności od sytuacji, w każdym momencie,

 1. W przypadku, gdy na dany oddział zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor w oparciu o obowiązujące kryteria.

 

2.Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:

 1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godz. 6.30-8.20,
 2. Dziecko do przedszkola przyprowadza tylko jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. Zaleca się, aby ta osoba. która przyprowadziła również odebrała dziecko,
 3. Rodzic/opiekun może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia) z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem, przy czym ilość rodziców ww pomieszczanie nie może przekraczać 5 osób oraz należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk). Pozostali rodzice/opiekunowie oczekują przed wejściem do placówki na zgodę wejścia,
 4. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do utrzymywania co najmniej 1,5 metra odległości od innych osób w tym pracownika przedszkola,
 5. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych, wyznaczony przez Dyrektora pracownik przedszkola odbiera dziecko od rodziców/opiekunów (może wziąć maksymalnie dwójkę dzieci - rodzeństwo). Pracownik ten jest odpowiedzialny za zaprowadzenie dziecka do szatni, pomocw przebraniu się oraz zaprowadzenie do odpowiedniej sali. Nie wchodzi do sali.

 

3.Odbieranie dziecka z przedszkola:

 1.  Rodzic/opiekun powiadamia dzwonkiem do drzwi pracownika przedszkola o przybyciu do przedszkola w celu odbioru dziecka.
 2. Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 1,5 metry odstępu od innych osób.
 3. Pracownik przedszkola domofonem zawiadamia nauczyciela, że po dziecko z jego grupy zgłosił się rodzic/opiekun. Rodzic po ubraniu dziecka niezwłocznie opuszcza budynek przedszkola.
 4. Istotne informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, mailowy  lub w wyjątkowych sytuacjach osobisty z zachowaniem dystansu społecznego (1,5 m)

 

4.Ustalenie stanu zdrowia dziecka:

 1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka w placówce, o stanie zdrowia dziecka załącznik nr 1 oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym.
 2. Od dnia 1 września 2020 r. nie ma obowiązku rejestracji temperatury.Rodzic/opiekun zgłasza nauczycielowi lub dyrektorowi przedszkola wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.

 

§ 6

 

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u pracownika/osoby przebywającej na terenie placówki objawów choroby zakaźnej COVID-19:

 

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić Dyrektora oraz bezzwłocznie udać                  się do wyznaczonego pomieszczenia - izolatorium.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Należy bezzwłocznie powiadomić organ prowadzący o zaistniałym przypadku.
 5. Jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy, pracownik  nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie                 ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażonykoronawirusem.

 

2. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej COVID-19:

 1. Nauczyciele przedszkola w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej niezwłocznie informują dyrektora i rodziców/opiekunów dziecka. 
 2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań: bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, maseczkę, fartuch ochronny z długim rękawem i rękawiczki.
 3. Dziecko natychmiast zostaje odizolowane od reszty dzieci.
 4. Wyznaczona osoba pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 1,5 m odległości.
 5. Izolacja odbywa się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej (fartuch ochronny, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).
 1. Dyrektor zawiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologicznąi stosujesię ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer 999 lub 112.
 1. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany natychmiast zabrać dzieckoz przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w grupie przedszkolnej oraz pracowników przedszkola. 
 2. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Dyrektor bezzwłocznie powiadamia organ prowadzący o zaistniałym przypadku.
 4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19lubjej podejrzenie rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora przedszkola o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 5. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu i wdrażaniu ewentualnych dodatkowych działań biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się do osób, które miały kontakt  z zakażonym.

 

3.Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

a.         Definicja KONTAKTU obejmuje:

każdego pracownika przedszkola/rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

•          rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

•          każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

b.         Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

•          pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie

•          samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

•          poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

•          jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

c.         Pozostali pracownicy przedszkola nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

d.         Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

4.         Potwierdzenie zakażenia na terenie przedszkola.

a.         Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

b.         Dyrektor szkoły/placówki o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE) i kuratora oświaty.

c.         W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły/placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

d.         Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

e.         Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

 

5.         Instytucje, które należy powiadomić w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka lub pracownika objawów chorobowych COVID-19 :

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21,  01-864 Warszawa

Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,

Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958,

Kontakt do biura podawczego - 22 31 07 900

Adres email: koronawirus@pssewawa.pl

telefon dyżurny - 606 10 80 40 (alarmowy) w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem oraz

505-342-009; 698-107-933; 884-697-317; 699-834-426; 501-127-338; 606-165-090; 604-135-225

Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: 502 171 171 lub w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 137 w Warszawie tel. 22 508 20 20

Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37 w Warszawie tel. 22 335 52 61

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590

oraz Organ prowadzący:

Burmistrz dzielnicy Krzysztof Strzałkowski tel. 224435606,

Zastępca Burmistrza Grażyna Orzechowska Mikulska  224435607

sekretariat tel. 22 44 35 670

Inspektor Justyna Korga (inspektor ds. przedszkoli) 22 44 35 677

oraz

Kuratorium Oświaty w Warszawie poprzez formularz dostępny pod linkiem http://kuratorium.waw.pl/formularz-covid19

 

§ 7

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola,
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani sąrodzice/opiekunowie i wszyscy pracownicy przedszkola,
 3. Za zapoznanie pracowników irodziców/opiekunów wychowanków z niniejsząprocedurą odpowiada dyrektor przedszkola,
 4. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie Zarządzeniem dyrektora nr15/2020z dnia 09 listopada 2020 r. z dniemobowiązywania od 09 listopada 2020 r. do odwołania.
 5. Niniejsza procedura została zatwierdzona przez Przewodniczącego Rady Rodziców.


 

krasnale-p39
misie
smerfy
biedronki_icon
sowy

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.