Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa

tel: (22) 632 11 31

W CO SIĘ BAWIĆ?- Zabawy pedagoga- terapeuty

14. 05.2020r.

ĆWICZENIA  I  ZABAWY  STYMULUJACE  ZMYSŁ  SŁUCHU – cz. III.

Temat : Zabawy sylabami

Cele ogólne:

•             kształtowanie sprawności analizatora słuchowego;

•             rozwijanie umiejętności  dokonywania analizy i syntezy sylabowej;

•             określanie pozycji sylaby w wyrazie;

•             prawidłowe przeliczanie ilości sylab w wyrazach;

•             doskonalenie   koordynacji słuchowo - ruchowej;

1.Nasze imiona -  podział wyrazów na sylaby .

Rodzicu poproś, aby  dziecko wymieniło imiona członków najbliższej rodziny jednocześnie dzieląc je na sylaby i wyklaskując np.:

ma  ma – Go sia

tata  - Ja cek

bab cia  - A  me  lia itd.

 

2.            Siała baba mak  - rytmiczne wyklaskiwanie tekstu.

Dziecko wyklaskuje w podobny sposób jak w  poprzednim ćwiczeniu dzieląc tekst znanej rymowanki lub wierszyka na sylaby np.:

Siała baba mak,

nie wiedziała jak,

a dziad wiedział,

nie powiedział

a to było tak.

Zabawę możemy przeprowadzić w dwóch  wariantach o różnym stopniu trudności:

Wariant I - łatwiejszy

Dzieci siedzą w kole  rytmicznie recytując  i wyklaskując tekst, tak, aby każdej sylabie odpowiadało jedno klaśnięcie.

Sia - ła   ba - ba  mak,

nie wie – dzia – ła   jak,

 a dziad wie - dział,

nie po- wie - dział

a to by - ło  tak.

Wariant II - trudniejszy

Dziecko wyklaskuje tekst wiersza na zmianę z osoba dorosłą.

Sia - ła   ba - ba  mak,      dziecko

nie wie – dzia – ła   jak,   dorosły

a dziad wie - dział,         dziecko

nie po- wie – dział           dorosły

a to by – ło  tak.                 dziecko

Podczas powtórzeń zabawy możemy zmieniać kolejność.

3.Policz sylaby –  segregowanie obrazków  o takiej samej ilości sylab.

Rozdajemy dzieciom obrazki   przedmiotów o różnej liczbie sylab.. Poproś dzieci, aby dobrały te wyrazy parami – każdy obrazek  łączymy z  innym obrazkiem, którego nazwa zawiera taka samą ilość sylab.

Np.:

Obrazki zawierające 2 sylaby:

ryba – lampa

żaba  - rower itd.

Po ułożeniu przez dziecko obrazków poproś, aby  podzieliło wyrazy na sylaby wyklaskując je.

 

 

  4. Ile sylab - liczenie ilości sylab w wyrazach.

Połóż przed dziećmi zestawy obrazków i kartoników ze wzorami liczbowymi. Poproś , by dzieci ułożyły przed sobą kartoniki ze wzorami liczbowymi : 1,2, 3 i 4 kwiatkami . Następnie poproś dzieci, aby kolejno wybierały obrazki , liczyły ilość sylab w ich nazwach i układały je pod odpowiadającym im wzorom liczbowym.

 

 

 

5.Na plaży - uzupełnianie wyrazów brakującymi sylabami

Poinformuj dzieci , że znalazłaś wiersz, ale niestety brakuje w nim sylab i nie wiesz o czym on może być. Zapytaj czy dzieci chcą poznać jego treść i czy pomogą ci go uzupełnić. Zachęć dzieci , aby uważnie posłuchały wyrazów, które będziesz wypowiadać.

Prezentujemy  treść wiersza opuszczając sylaby w wyrazach ( pomijamy sylaby wzięte     w nawiasy). Poproś dzieci aby w trakcie recytacji uzupełniały je. Pomiń tytuł wiersza, tak by nie sugerować jego treści.

 

KUBEŁEK

Jestem dzi ( siaj) w złym humo( rze) !

Obraziłam się na mo( rze)!

Z obrażoną chodzę mi( ną) ,

bo mi gdzieś kube(łek) zginął.

Pewnie morze go zabra( ło),

do kubeł( ka ) wodę wlało,

nawrzucało wodoros( tów)

i porwa( ło ) go po prostu.

O! Przepra( szam)! Nakłama ( łam) !

Sama w piasku go schowa (łam).

źródło : D. Gellner – Przedszkolakom, Wydawnictwo Sara , 2002.

 

Po uzupełnieniu wiersza zapytaj czego dotyczyła jego treść . zachęć dziecko, aby spróbowały mu nadać tytuł. Porównajcie go z tytułem oryginalnym.

6.            Która sylaba następna – analiza  i synteza sylabowa  wyrazów.

Dajemy  dziecku kartę pracy. Tłumaczymy , że jego zadaniem jest połączenie obrazków w taki sposób, aby ostania sylaba pierwszego wyrazu, była pierwszą sylabą nazwy drugiego. 

 

Pary wyrazów:                                                

żaba  - banan                                                                                         

chmury - ryba                                                                      

słońce - cebula                                                                              

zegar -  garnek                                                                                     

głowa - wazon                                                                                                

jabłko - koszyk

lampa - papryka                                                                                    

                                                                                                                            

 

DROGI RODZICU !

1.            Dbaj o stan zdrowia dziecka, zapobiegaj infekcjom górnych dróg oddechowych i uszu.

2.            Zachęcaj i prowokuj dziecko do częstych rozmów – często nawiązuj z nim kontakt werbalny.

3.            Formułuj krótkie zrozumiałe komunikaty, staraj się unikać „ gadulstwa”.

4.            Pracuj nad tempem swojej wypowiedzi, które w przypadku dzieci z deficytami analizatora słuchowego powinno być wolniejsze.

5.            Dbaj o „czystość” własnej mowy, prezentuj dziecku swoim przykładem prawidłowe wzorce mowy.

6.            Opowiadanie dziecku  krótkich bajeczek rozpocznij już w wieku poniemowlęcym.

7.            Czytaj codziennie około 10 – 15 minut, po przeczytaniu tekstu porozmawiaj  z dzieckiem na jego temat – dobrze gdy będziemy czytać zawsze dziecku gdy wyrazi na to ochotę, możemy także na tę czynność ustalić stałą porę.

8.            Motywuj i prowokuj dziecko do rozmowy.

9.            Jeżeli Twoje dziecko uczęszcza do przedszkola staraj się , aby robiło to regularnie – systematyczna praca daje szansę na większy sukces.

10.          Zapewnij dziecku odpowiednią atmosferę: pełną akceptację i życzliwość.

11.          Obserwuj swoje dziecko – wcześniejsze wykrycie problemu pomoże dziecku   z deficytem                               w zakresie funkcjonowania analizatora słuchowego łatwiej pokonać trudności.

12.          Jeżeli zauważysz trudności w zakresie funkcjonowania analizatora słuchowego  u swojego dziecka koniecznie skontaktuj się ze specjalistą.


 

12. 05.2020r.

ĆWICZENIA  I  ZABAWY  STYMULUJACE  ZMYSŁ  SŁUCHU – cz. II.

Objawy zaburzeń percepcji słuchowej występujące u dzieci w wieku przedszkolnym:

 

•             trudności w rozumieniu trudniejszych instrukcji i poleceń słownych;

•             trudności w zapamiętywaniu, powtarzaniu trudnych wyrazów i dłuższych zdań;

•             ubogi zasób słów, występowanie agramatyzmów;

•             występowanie trudności w tworzeniu zdań i dłuższych wypowiedzi;

•             trudności w zapamiętywaniu ciągów słownych;

•             opóźniony rozwój mowy;

•             występowanie wad  wymowy;

•             trudności i nieprawidłowości w różnicowaniu dźwięków mowy;

•             problemy podczas  dokonywania analizy sylabowej i głoskowej wyrazów;

•             trudności w syntetyzowaniu sylab i głosek w wyrazie;

•             specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu pojawiające się na dalszych etapach kształcenia.

 

Istotny jest fakt jak najwcześniejszego rozpoczęcia stymulacji zaburzonych funkcji.

O zaburzeniach zmysłu słuchu  spowodowanych nieodpowiednią organizacją dostarczanych do mózgu wrażeń mogą świadczyć:

 

•             dziecko jest pobudzone;

•             czuje się zalęknione w miejscach gdzie jest głośno:

•             często zatyka uszy;

•             ma trudności ze skupieniem uwagi w miejscach gdzie jest głośno;

•             często nie rozumie poleceń słownych, potrzebuje powtarzania , dodatkowych wskazówek;

•             myli podobne dźwiękowo słowa.

 

Temat : Budujemy zdania

Cele ogólne:

•             rozwijanie sprawności analizatora słuchowego;

•             rozwijanie umiejętności wyodrębniania zdań z mowy potocznej;

•             doskonalenie  umiejętności  wyodrębniania wyrazów w zdaniach;

•             opanowywanie umiejętności analizy i syntezy pojedynczych wyrazów w zdania;

1. Zgadnij co ja robię? - wyodrębnianie zdań w  wypowiedziach i ilustrowanie ich ruchem. 

Dorosły wypowiada zdania   i demonstruj dzieciom czynności .

Czytam książkę.

Trzymam lalkę.

Ustawiam samochody.

Siedzę na dywanie.

Spaceruję po sali.

Następnie prosi, by dziecko sam0 spróbowało ułożyć i zademonstrować własne zdania.

Uwaga: celem ćwiczenia jest uświadomienie dzieciom istoty zdania, oraz faktu, że zdaniami posługujemy się na co dzień w mowie potocznej.

2.Co robią dzieci? - rozwijanie zdań i porównywanie liczby wyrazów w zdaniach.

Rodzicu , powiedz dziecku, że będziecie bawić się w układanie  zdań i sprawdzać, które z nich jest najdłuższe.

Pokazuj kolejno rysunki przedstawiające czynności wykonywane przez dzieci . Powiedz zdanie np. „Ania rysuje” i ułóż pod nim dwa klocki . Stopniowo rozwijaj zdanie podstawowe . Wskazane jest, aby każdy szereg klocków był ułożony w innym kolorze. Następnie poproś dzieci , by obliczyły, ile wyrazów znajduje się w poszczególnych wyrazach układaj pod nimi ilość klocków odpowiadającą ilości wyrazów w zdaniu.

Następnie pokazujemy dzieciom kolejny obrazek. Wypowiedz zdanie podstawowe i poproś dziecko                     o jego rozwinięcie. jeżeli będzie mu to sprawiało trudność zróbcie to razem.

Przykłady zdań:

Ania rysuje.

Ania rysuje kredkami .

Ania rysuje obrazek kredkami.

Kuba buduje.

Kuba buduje zamek

Kuba buduje wysoki. zamek .

Zosia ogląda.

Zosia ogląda książkę.

Zosia ogląda ciekawą książkę.

Maciek kopie.

Maciek kopie piłkę.

Maciek kopie zieloną  piłkę.

Uwaga: przy układaniu i liczeniu klocków powinniśmy zwrócić uwagę na zachowanie przez dziecko prawidłowego kierunku tj. od strony lewej do prawej.

3. Uzupełnianie zdań brakującymi słowami.

Wyjaśnij dziecku , że w wierszu, który przeczytasz zaginęły słowa. Zaproponuj wspólne poszukanie ich. Przeczytaj wiersz    J. Brzechwy pt. „ Samochwała”  zachowując luki w tekście . W czasie czytania zawieszaj głos  i czekaj na uzupełnienie tekstu przez dzieci poprzez dodanie odpowiedniego słowa.

Samochwała w kącie ……….( stała).

I wciąż tak ……………(opowiadała):

Zdolna jestem niesłychanie.

Najpiękniejsze mam ………… ( ubranie).

Jak odpowiem to roztropnie.

W szkole mam najlepsze …… ( stopnie)  

Śpiewam lepiej niż w operze.

Świetnie jeżdżę na ……………. ( rowerze).

Znakomicie muchy łapię.

Wiem gdzie Wisła jest na ………..( mapie).

Moja buzia tryska zdrowiem.

Jak coś powiem, to już …………..( powiem)

Jestem mądra, jestem zgrabna,

Wiotka, słodka i powabna,

A w dodatku, daję słowo,

Mam rodzinę wyjątkową:

Tato mój do pieca……………(sięga),

Moja mama - taka ………….(tęga).

Moja siostra - taka …………( mała),

A ja jestem - ………………..(samochwała!)"

4.Budujemy zdania – tworzenie zdań ze słów podanych przez dorosłego .

Teraz zachęć dziecko do tworzenia dowolnych zdań na podstawie wyrazów które podajesz. Poproś by wybrało jedno ułożone przez siebie zdanie i narysowało do niego ilustrację.


 

11. 05.2020r.

ĆWICZENIA  I ZABAWY STYMULUJACE ZMYSŁ  SŁUCHU – cz. I.

 

Dla  Rodziców:

Rozwój funkcji słuchowych w poszczególnych okresach rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym:

3 latek

•             określa kierunek skąd dochodzi dźwięk;

•             identyfikuje dźwięki pochodzące z najbliższego otoczenia;

•             łączy obrazki z prezentowanym dźwiękiem;

 

4 latek

•             wyklaskuje prosty rytm;

•             umie odszukać i nazwać przedmioty wydające dźwięki;

•             dokonuje podziału zdań na wyrazy;

•             podejmuje próby dzielenia wyrazów na sylaby, wymienia wyrazy rozpoczynające się daną sylabą;

•             odnajduje obrazki, których nazwy tworzą rymy;

 

5 latek

•             powtarza prezentowane rytmy;

•             odtwarza rytmy według podanego wzoru graficznego;

•             tworzy schematy graficzne do prezentowanych rytmów;

•             przelicza usłyszane dźwięki i odwzorowuje ich liczebność za pomocą drobnych przedmiotów: patyczków, klocków, kredek itp.;

•             potrafi  wybrać spośród kilku przedmiotów 2  wydające taki sam dźwięk;

•             dokonuje podziału zdania na wyrazy, porównuje długość zdań , przelicza liczbę wyrazów w zdaniu;

•             dzieli wyrazy na sylaby, przelicza sylaby i porównuje długość wyrazów wskazuje przedmioty zawierające określoną liczbę sylab;

•             dokonuje syntezy sylabowej wyrazów;

•             wyodrębnia głoski w wyrazach – rozpoznaje i nazywa głoski w nagłosie ( na początku), wygłosie ( na końcu ) oraz w środku wyrazów o prostej budowie fonetycznej;

•             potrafi wyodrębnić wyrazy różniące się jedną głoską np. dom – tom, masa – kasa, noc – nos;

 

Dzieci w wieku 6 – 7 lat powinny potrafić dokonywać pełnej analizy i syntezy sylabowej  i głoskowej, a także prawidłowo różnicować głoski.

Jeżeli w dalszym ciągu u dziecka występują nieprawidłowości  w zakresie funkcjonowania analizatora słuchowego należy dokonać badania w kierunku występowania ryzyka dysleksji.

Temat: Ćwiczenia z rytmem.

Cel: kształcenie słuchu tonalnego.

ćwiczenie 1

Dorosły wystukuje rytm np. na bębenku. , dziecko skacze zgodnie z usłyszanym rytmem w różnoraki sposób: obunóż, na jednej nodze, skrzyżnie.

ćwiczenie 2

Wystukiwanie rytmu według wzoru.

  • dorosły wystukuje np. na klockach dowolny rytm, dziecko po chwili powtarza go;
  • dorosły wystukuje rytm znanych dziecku piosenek, dziecka stara się odgadnąć o jaką piosenkę chodzi. jeżeli dziecko ma z tym problem możemy zacząć od dwóch piosenek , które dziecko zna i stopniowo podnosić stopień trudności. W tej zabawie możemy zamieniać się rolami i  dziecko może proponować  zadania dorosłemu.
  • dorosły styka dowolny rytm zwiększając jego tempo. Tym razem jednak dziecko nie może widzieć rąk dorosłego, które powinny być ukryte .

ćwiczenie 3

Śpiewanie wyrazów.

  • dziecko powtarza śpiewającpodane przez dorosłego wyrazy.
  • dziecko śpiewa wyrazy samodzielnie tworząc do nich melodie.

ćwiczenie 4

Taniec twórczy lub instrumentacja do muzyki.

Dziecko z wykorzystaniem rekwizytu np.: chustki, wstążeczki tworzy swobodną improwizację ruchową do muzyki lub wystukuje rytm np. za pomocą klocków. Możemy do tego wykorzystać dowolny rytmiczny  utwór muzyczny.

link – Taniec węgierski

https://www.youtube.com/watch?v=AuxXR26QwFY

Przykładowe rytmy do odtwarzania:

Każdy kwadrat to jedno uderzenie lub klaśnięcie:

 

 

 


 

07. 05.2020r.

ĆWICZENIA  I ZABAWY STYMULUJACE ZMYSŁ WZROKU – cz. III.

Wskazówki dla rodziców