Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa

tel: (22) 632 11 31

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w naszym przedszkolu

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY

PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI NR 37

wprowadzona w drodze

UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ  nr 5/2017/2018 z dnia 14.09.2017 r.

 

Na podstawie :

 1. art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 2. art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,z późn. zm.).
 3. Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591),
 4. Rozporządzenia MEN z dnia  28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznejw publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643).

 

 §1. 1. Celem procedury jest:

 1.  ustalenie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciomuczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom.
 2. określenie zasad dokumentowania i ewaluacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 3. wskazanie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

 

§2.1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieckai czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

2.  Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.  Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje Dyrektor przedszkola.

4.  Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankom nauczyciele oraz specjaliści w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.

5.  Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: rodziców , dyrektora  nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem, poradni, asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6.  W przedszkolu pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formach:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia
 2. zajęć rozwijających umiejętność uczenia się
 3. zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
 4. zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
 5. zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne
 6. zajęć o charakterze terapeutycznym
 7. zajęć logopedycznych
 8. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 9. porad i konsultacji

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci  i nauczycielom  polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych orazrozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.Udzielana jest rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

§3. 1. Dyrektor przedszkola:

 1. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu
 2. powołuje koordynatora i zespoły ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 3. ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy
 4. informuje na piśmie  rodziców lub prawnych opiekunów o proponowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 5. wspiera nauczycieli, wychowawców i specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 6. wspomaga działania przedszkola w zakresie planowania i przeprowadzenia działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. występuje, za zgodą rodziców dziecka (załącznik nr 8),  do publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej z wnioskiem (załącznik nr 9) o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka w sytuacji braku poprawy jego funkcjonowania mimo udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 8. występuje, za zgodą rodziców dziecka (załącznik nr 9),  do publicznej poradni z wnioskiem (załącznik nr 12) o opinię w sprawie zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej dla dziecka.

 

      2.  Koordynator ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej :

 1. prowadzi  rejestr dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.             
 2. uczestniczy w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla  dzieci posiadających orzeczenie.
 3. monitoruje dokumentację dziecka tworzoną przez wychowawcę w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

      3.  Nauczyciel :

 1. koordynuje udzielanie  pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z jego grupy
 2. wnioskuje o objęcie dziecka  pomocą psychologiczno – pedagogiczną (Wniosek o objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną - załącznik nr 1)
 3. ustala terminy spotkań zespołu grupowego
 4. we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami dziecka ustala formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla danego wychowanka (załącznik nr 3)
 5. w każdym semestrze, wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej (załącznik nr 4)
 6. na piśmie informuje rodziców dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim  (załącznik nr 1 A).
 7. respektuje zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach oraz ustalenia zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 8. sporządza dokumentację dziecka objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną zgodnie z poniższą procedurą
 9. na bieżąco współpracuje z nauczycielami, specjalistami i rodzicami dziecka objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną
 10. dwa razy do roku dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

 1. Logopeda

1) dokonuje diagnozy logopedycznej, prowadzi badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu  rozwoju językowego dzieci;

2) prowadzi  zajęcia logopedyczne dla dzieci oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacjirozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

    3) podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy  z rodzicami dzieci;

    4) wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych    dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeńedukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci

 

 1. Wychowawcy, nauczyciele,specjaliści:
 1. rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
 2. określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia wychowanków;
 3. rozpoznają  przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w życiu przedszkola
 4. podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 5. współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.

 

§4.1. Objęcie pomocą psychologiczno - pedagogicznądziecka nie posiadającego opinii lub orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno  - pedagogiczną:

Nauczyciel

 1. dokonuje systematycznej obserwacji dzieci w czasie bieżącej pracy .

Dwa razy do roku :

 • dzieci 3 letnie – w styczniu i maju/czerwcu
 • dzieci 4 i 5 letnie we wrześniu/październiku oraz maju/czerwcu
 • dzieci 6 letnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym - we wrześniu/październiku  i w kwietniu) – analizai ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – diagnoza przedszkolna.
 1. na podstawie obserwacji wyodrębnia zespoły do pracy wyrównawczej i z dzieckiem zdolnym na podstawie analizy zebranych w arkuszach obserwacji  danych.
 2. kwalifikuje dzieci do pracy w zespołach wyrównawczych i z dzieckiem zdolnym .
 3. informuje Dyrektora przedszkola o potrzebie utworzenia zespołów do pracy wyrównawczej oraz do pracy z dzieckiem zdolnym poprzez sporządzenie informacji na piśmie – załącznik         nr 10.
 4. sporządza listę dzieci zakwalifikowanych i umieszcza ją w dzienniku zajęć grupy.
 5. planuje pracę w poszczególnych zespołachw miesięcznych planach pracy.
 6. prowadzi systematyczną pracę w zespołach -  15 min . tygodniowo dla każdego powołanego zespołu - i dokumentuje jej przebieg poprzez zapis w dzienniku.
 7. dokonuje ewaluacji pracy zespołów wyrównawczychdwa razy w roku – w styczniu/lutymi czerwcu – formułuje wnioski do dalszej pracy .

 

2. Objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną dziecka posiadającego opinię o wczesnym wspomaganiu wydaną przez poradnię psychologiczno  - pedagogiczną:

 1. Po dostarczeniu przez rodzica opinii do sekretariatu przedszkola lub Dyrektora, dokument zostaje zarejestrowany w korespondencji i Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.
 2. Sekretarkalub Dyrektor przedszkola  informuje wychowawcę  o zarejestrowanej opinii.
 3. Sekretarka przedszkola oryginał opinii przekazuje koordynatorowi d.s. pomocy psychologiczno - pedagogicznej, który umieszcza dokument w indywidualnej teczce ucznia.
 4. Sekretarkaprzedszkola  przekazuje kopię wychowawcy, który potwierdza własnoręcznym podpisem.
 5. Wychowawca zapoznaje się z treścią opinii, co potwierdza własnoręcznym podpisem. Opinia jest przechowywana w indywidualnej teczce dziecka.
 6. Wychowawca w formie ustnej przekazuje nauczycielom i specjalistom najważniejsze informacje zawarte w opinii.
 7. Dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej w terminie do 7 dni roboczych.
 8. Nauczyciel prowadzący grupę  niezwłocznie ustala termin spotkania zespołu , o którym mowa w pkt.3, na którym ustalane są proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej na formularzu - (załącznik nr 2).
 9. Dyrektor przedszkola zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin.
 10. Dyrektor przedszkola informuje na piśmie rodziców dziecka o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane (załącznik nr 3).
 11. Po wyrażeniu zgody przez rodzica dziecko objęte jest pomocą psychologiczno - pedagogiczną.
 12. Nauczyciele i specjaliści prowadzą z dzieckiem zajęcia, monitorują frekwencję oraz dwa razy do roku dokonują na piśmie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej  i przekazują  wychowawcy prowadzącemu grupę.
 13. Nauczyciel prowadzący grupę  dwa razy do roku: do końca grudnia i do 15 kwietnia dokonuje oceny efektywności udzielanej uczniowi na formularzu (załącznik nr 4).
 14. Dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce dziecka .

 

3. Objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną dziecka posiadającego orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno  - pedagogiczną:

 1. Po dostarczeniu przez rodzica orzeczenia do Dyrektora przedszkola lub sekretariatu, dokument zostaje zarejestrowany w korespondencji i Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.
 2. Sekretarz przedszkola informuje wychowawcę i Dyrektora  o zarejestrowanym orzeczeniu.
 3. Sekretarz przedszkola  oryginał orzeczenia przekazuje koordynatorowi d.s. pomocy psychologiczno - pedagogicznej, który umieszcza dokumentw indywidualnej teczce ucznia.
 4. Sekretarz przedszkola  przekazuje kopię wychowawcy, który potwierdza własnoręcznym podpisem.
 5. Nauczyciel prowadzący grupę zapoznaje się z treścią orzeczenia, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
 6. Wychowawca w formie ustnej przekazuje nauczycielom i specjalistom uczącym dziecko  najważniejsze informacje zawarte w orzeczeniu.
 7. Dyrektor przedszkola powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej w terminie do 7 dni roboczych.
 8. Zespół w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia orzeczenia dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka (załącznik nr 5) i na jej podstawie opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny (załącznik nr 6).
 9. Dyrektor ustala wymiar godzin  poszczególnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz  informuje na piśmie rodziców dziecka o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane (załącznik nr 3)
 10. Rodzic zapoznaje się z IPET, wyraża lub nie wyraża zgody na proponowane formy i sposoby pomocy psychologiczno - pedagogicznej własnoręcznym podpisem.
 11. Dwa razy do roku: do końca grudnia i do 15 kwietnia, zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka wraz z oceną efektywności udzielanej pomocy (załącznik nr 7) i ewentualnie dokonuje modyfikacji IPET.
 12. Dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce dziecka.
 13. Rodzic dziecka otrzymuje kopię IPET u oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka.

 

§5. 1. Na koniec roku szkolnego wychowawca składa pełną dokumentację do koordynatora do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

2. Koordynator do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej sporządza sprawozdanie zbiorcze na temat udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

3. Dokumentacja dotycząca organizacji i form udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej znajduje się u koordynatora do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

4. Koordynator do spraw PPP odpowiada za przechowywanie dokumentacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i instrukcją kancelaryjną.

 

SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR

 1.  Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola .
 2. Udostępnienie w holu głównym przedszkola.

 

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE

Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców  Dyrektor przedszkola. Proponowane i wdrażane zmiany nie mogą pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi aktami prawnymi.

 

DOKUMENTACJA  DO  PROCEDURY

 1. Załącznik nr 1 - Wniosek o objęcie dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną.
 2. Załącznik nr 1A -Zawiadomienie rodziców o terminie spotkania zespołu planującego  i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Załącznik nr 2 - Protokół ze spotkania nauczycieli i specjalistów w sprawie zaplanowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 4. Załącznik nr 3 - Informacja dla rodziców dotycząca ustalonych dla dziecka form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Załącznik nr 4 - Protokół ze spotkania nauczycieli w sprawie oceny efektywności udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Załącznik nr 6 - Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny.
 7. Załącznik nr 5 - Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka.
 8. Załącznik nr 7 - Okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka.
 9. Załącznik nr 8 - Zgoda rodziców na  wystąpienie z wnioskiem o diagnozę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 10. Załącznik nr 8 - Wniosek o dokonanie diagnozy przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.
 11. Załącznik nr 10 - Zgoda rodziców na  wystąpienie z wnioskiem o opinię do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
 12. Załącznik nr 11 -  Informacja dla Dyrektora przedszkola o potrzebie utworzenia zespołów do pracy wyrównawczej oraz do pracy z dzieckiem zdolnym
 13. Załącznik nr 12 - Wniosek do PPP  o opinię w sprawie zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej  dla dziecka:

 

 

 

 

 

 

 

krasnale-p39
misie
zabki
biedronki_icon
sowy

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.