Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa

tel: (22) 632 11 31

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 37 „BAJKOWY ŚWIAT” W WARSZAWIE

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.).
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 979 ze zm.)
 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub nauczycielowi pełniącemu dyżur w sali.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 4. Osoba odbierająca dziecko od rodzica/opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
 5. Dzieci uczęszczające należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach od 645 - 830 lub w innym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.
 6. Na początki roku szkolnego rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemne oświadczenie, w którym wskazują osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani podać swoje aktualne numery telefonów kontaktowych.
 7. Jeżeli po dziecko ma się zgłosić osoba, która nie została wymieniona w oświadczeniu rodziców, wtedy rodzice są zobowiązani zawiadomić o tym osobiście dyrektora przedszkola. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola musi w takim przypadku mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 8. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość odbioru dzieci z przedszkola przez nieletnie rodzeństwo powyżej 16-tego roku życia za pisemną zgodą rodziców i dyrektora.
 9. Rodzic (opiekun prawny) lub upoważniona osoba prosi dziecko przez domofon lub odbiera je z placu zabaw i od tej chwili ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 10. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko(np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
 11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 12. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodziców/ opiekana i dziecka aby fakt odebrania był zaakceptowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.
 13. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odebrane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.
 14. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 15. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 30 minut.
 16. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.
 17. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
 18. Rodzice/prawni opiekunowie lub upoważnione osoby, którzy odbierają dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.
 19. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice/ opiekunowie oraz nauczyciel.

 

 

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2012 r.

 

krasnale-p39
misie
zabki
biedronki_icon
sowy

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.