Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa

tel: (22) 632 11 31

Ramowy rozkład dnia

Załącznik do uchwały
Rady Pedagogicznej nr 3/2017 

z dnia 31 sierpnia 2017r.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

630– 845

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach łączonych). Zabawy samodzielne wg inwencji dzieci - kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się  z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna, praca w kącikach zainteresowań, zabawa ruchowa lub ćwiczenia gimnastyczne.

845 – 930

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, kształtowanie czynności samoobsługowych.  Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych  ze spożywaniem śniadania, trzymanie sztućców, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłków w tym ich komponowanie, praca dyżurnych w grupach starszych.

930- 1050

Kierowane zajęcia dydaktyczne, realizowane wg założeń podstawy programowej,  wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym  jego rozwoju.

Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.

1050 – 1150

Organizowanie pobytu dzieci na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.)  gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe  itd.). Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody stymulujących rozwój wartości oraz poznawanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

Tworzenie warunków doskonalących motorykę dużą dzieci oraz  warunków zaspakajających potrzebę ruchu poprzez zabawy zorganizowane i spontaniczne.  

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych - stworzenie warunków do aktywności ruchowej w sali gimnastycznej.

1150 – 1230

 

 

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, kształtowanie czynności samoobsługowych.  Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych  ze spożywaniem obiadu, trzymanie sztućców, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłku w tym komponowania, praca dyżurnych w grupach starszych

1230 – 1415

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie.

Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry badawcze, zabawy w kącikach zainteresowań.

Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci.

Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy.

Zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

Zajęcia indywidualne lub grupowe wg potrzeb.

1415- 1500

 Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, kształtowanie czynności samoobsługowych.  

Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych  ze spożywaniem podwieczorku, trzymanie sztućców, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłku w tym komponowanie, praca dyżurnych w grupach starszych.

1500 – 1700

Zabawy swobodne, rozmowy indywidualne, praca indywidualna i grupowa, zajęcia opiekuńczo- wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału w grupach łączonych).

Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne. Zabawy wspomagające rozwój ruchowy emocjonalny i społeczny dziecka.

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, dostarczanie przykładów  i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeb tworzenia relacji osobowych w tym  z innymi dziećmi z różnych grup przedszkolnych. Integrację społeczności przedszkolnej poprzez pracę w grupach łączonych.

Gry i zabawy ruchowe ( również w ogrodzie przedszkolnym).

800 – 1600

W różnych grupach wiekowych organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dziecka oraz arkuszem organizacyjnym pracy przedszkola w danym roku szkolnym.  

Prowadzenie zajęć kierowanych wspierających wielokierunkową aktywność rozwojową dziecka w odniesieniu do wielu sfer aktywności: mowy, ruchu, śpiewu, muzyki, tańca, teatru, plastyki oraz rozbudzenie zainteresowań dziecka językiem nowożytnym i  chęci poznawania innych kultur.

W trosce o optymalny rozwój dzieci obowiązkiem nauczycieli jest prowadzenie indywidualnych obserwacji i diagnoz pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości potrzeb rozwojowych wychowanków zgodnie z ich indywidualną linią rozwoju oraz systematyczne informowanie rodziców o postępach dzieci.

Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola w podstawie programowej nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Bardzo ważnym elementem jest zabawa samodzielna, a wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego, tym samym podstawy programowej.

 

krasnale-p39
misie
zabki
biedronki_icon
sowy

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.