nasz adres facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087984999363

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE PRZEDSZKOLA/SZKOŁY/PORADNI NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U. UE L.119 str. 1) –dalej RODO- informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z prowadzeniem fanpage’a Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” w Warszawie na portalu społecznościowym Facebook:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37
 „Bajkowy Świat” w Warszawie siedzibą przy ulicy Szlenkierów 8 w Warszawie (01-181 Warszawa).

Z Administratorem można skontaktować się poprzez nr tel.: 22 632 11 31 lub adres e-mail: p37@eduwarszawa.pl wraz z Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland-
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iodo@rt-net.pl 

Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Kategorie osób, których dane osobowe przetwarzamy

W związku z prowadzeniem przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” fanpage’a przetwarzamy dane osobowe:

 • osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie „Lubię to”,
 • osób, które zareagowały na publikowane na fanpage’u posty lub opublikowały komentarz,
 • osób, które przesłały do nas prywatną wiadomość,
 • osób odwiedzających fanpage.
 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzaniu podlegają podstawowe dane identyfikacyjne, które opublikowali Państwo na swoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, w szczególności: imię i nazwisko.

Ponadto przetwarzaniu podlegają także anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a Szkoły, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook. Dane te są gromadzone dzięki plikom szpiegującym (tzw. pliki cookies), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” jest przede wszystkim prowadzenie fanpage’apod nazwą Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” w Warszawie na portalu społecznościowym Facebook,
na warunkach i zasadach określonych przez Facebook i informowanie za jego pomocą
o działalności Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” oraz o osiągnięciach
i umiejętnościach naszych uczniów. Celem przetwarzania danych jest także komunikacja
z użytkownikami poprzez prowadzenie dyskusji w ramach komentarzy pod postami, a także udzielanie odpowiedzi na wiadomości prywatne.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający przede wszystkim na promowaniu działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów, a także udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości i komentarze użytkowników.

VII. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych jest właściciel portalu Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, dostępnych pod adresem:https://www.facebook.com/about/privacy

Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje danych bezpośrednio do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jednakże specyfika działania Facebook’a i jej międzynarodowy charakter powodują, że Państwa dane mogą zostać przekazane poza EOG, przy czym firma Facebook wykorzystuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w zakresie przekazywania danych z EOG do USA i pozostałych krajów.

Więcej: https://www.facebook.com/about/privacy

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, tj. do momentu ustania celu przetwarzania – prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do momentu skutecznego wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą natomiast przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook,
 tj. 2 lata.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadacie Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Adres Urzędu Ochrony Danych: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W każdej chwili możecie Państwo przestać obserwować fanpage Przedszkola, a także usunąć opublikowane przez siebie komentarze.

 1. Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook.

XII. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content