ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023

 

 

 

 

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA ZAJĘĆ Z ZAKRESU INTEGRACJI
SENSORYCZNEJ W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO 2023
W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 37
„BAJKOWY ŚWIAT” W WARSZAWIE

1.

ZAKRES REGULACJI

 1. Regulamin niniejszy został przyjęty zarządzeniem Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” Jadwigi Wojciechowskiej, w sprawie prowadzenia projektu zajęć z integracji sensorycznej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” w Warszawie.
 2. Regulamin określa ogólne zasady wzajemnej współpracy, prawa i obowiązki Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” oraz rodziców/opiekunów prawnych i ich dzieci, związanych z prowadzeniem i korzystaniem z zajęć integracji sensorycznej w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2023.

2.

ZAKRES USŁUG TERAPEUTYCZNYCH I ZASADY ICH UDZIELANIA

 1. W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” w Warszawie, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 świadczone są zajęcia z integracji sensorycznej w wieku od 3 do 7 r.ż.
 1. Wszelkich czynności w imieniu dziecka nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych dokonuje jego rodzic lub opiekun prawny (zwany „Opiekunem”).
 2. Zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci obejmują zajęcia z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej.
 3. Zajęcia wymienione ust. 3 mogą być realizowane indywidualnie lub w parach.
 4. Dobór dzieci do zajęć w parach, odbywa się poprzez dobór dzieci o zbliżonych do siebie możliwościach i potrzebach sensorycznych.
 5. Rodzicom/opiekunom prawnym dzieci świadczone są usługi konsultacyjno- terapeutyczne w postaci zaleceń i konsultacji.
 6. W celu skorzystania z zajęć rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zgłoszenia Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” w Warszawie chęci udziału w zajęciach terapeutycznych. Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje się w formie e-mailowej, telefonicznej lub bezpośrednio w siedzibie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa.
 7. Na zajęcia z integracji sensorycznej rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany dostarczyć wydrukowaną i podpisaną Kartę Zgłoszenia i Zgody (załącznik nr 1.).
 8. Zajęcia w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajowy Świat” prowadzone są w godzinach otwarcia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”, po ustaleniu godziny z terapeutą.
 9. Terminy odbywania się zajęć są udostępniane na stronie internetowej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” , w mediach społecznościowych Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” oraz drzwiach wejściowych Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”.
 10. Terminy odbywania się zajęć z integracji sensorycznej są udostępniane /opiekunom prawnym z miesięcznym wyprzedzeniem.
 11. Podopieczny ma możliwość korzystania z 1 sesji terapeutycznej w tygodniu. Sesję terapeutyczną stanowi 30 min. w przypadku młodszych dzieci lub 50 minut, w przypadku starszych dzieci. Zajęcia w parach trwają w zależności od wieku dzieci od 30 do 50 min. w zależności od potrzeb i możliwości Podopiecznych. Czas zajęć może ulec skróceniu.
 12. Rodzic/opiekun prawnych dziecka ubiegający się o udział dziecka w zajęciach jest zobowiązany do dostarczenia diagnozy SI (Ocena Rozwoju Procesów Integracji Sensorycznej) dziecka, o ile ją posiada. W przypadku dzieci nie posiadających diagnozy, pierwsze spotkania z dzieckiem obejmują wykonanie diagnozy procesów sensorycznych

3.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA I PODOPIECZNYCH

 1. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się oraz akceptacji jego postanowień.
 2. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest punktualnie wprowadzić Podopiecznego do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia i przekazać go osobie je prowadzącej oraz punktualnie odebrać Podopiecznego z pomieszczenia po ich zakończeniu.
 3. Dziecko zobowiązane jest posiadać obuwie zmienne oraz strój do zajęć, który nie krępuje ruchów.
 4. W zajęciach nie może uczestniczyć dziecko z objawami przeziębienia, infekcji skórnej lub innej zaraźliwej choroby.
 5. W sytuacji, gdy podczas zajęć terapeutycznych dziecko ma objawy choroby (np. gorączka, intensywny kaszel, katar) terapeuta ma prawo przerwać zajęcia. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest wtedy do odebrania dziecka.
 6. Na zajęcia zabronione jest wnoszenie jedzenia lub napojów.
 7. Dziecko nie może przebywać w salach terapeutycznych pod nieobecność terapeuty.
 8. Rodzic/Opiekun prawny odpowiada za zachowanie dziecka w pomieszczeniach Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” w oczekiwaniu na zajęcia lub po ich zakończeniu.
 9. Zabrania się pozostawiania dziecka bez opieki zarówno przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu zajęć.
 10. Zabrania się biegania prze dziecko po pomieszczeniach Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”.
 11. Rodzic/Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko, któremu nie można przypisać winy ze względu na wiek lub stan zdrowia, w szczególności w zakresie wyrządzonych przez niego szkód majątkowych lub szkód na osobie, zarówno Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” jak i innym dzieciom oraz ich Rodzicorn/Opiekunom prawnym,
 12. W razie dokonania zniszczeń przez dziecko, Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zwrotu uszkodzonego mienia.
 13. Rodzic/Opiekun prawny oraz dziecko odpowiadają za utrzymanie porządku podczas przebywania w pomieszczeniach Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” w oczekiwaniu na zajęcia.
 1. Dzieci oraz Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do dbania o mienie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”.
 2. Zabrania się wnoszenia do pomieszczeń Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” przedmiotów wartościowych.
 3. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest systematycznego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń terapeuty.
 • 4.

OBOWI
ĄZKI PRACOWNIKÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI TERAPEUTYCZNE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023

 1. Prowadzenie terapii i diagnozy integracji sensorycznej.
 2. Konsultacje z rodzicami podopiecznych, dot. przebiegu terapii i zaleceń do pracy w domu.
 3. Prowadzenie dokumentacji pracy terapeutycznej.
 4. Utrzymywanie porządku na sali terapeutycznej i dbałość o pomoce i sprzęt specjalistyczny.
 • 5.
  ZASADY ODP
  ŁATNOŚCI ZA USŁUGI TERAPEUTYCZNE
  ORAZ ZGŁASZANIA SIĘ NA ZAJĘCIA
 1. Udział w zajęciach terapeutycznych przez rodziców/opiekunów prawnych i ich dzieci jest bezpłatny.
 2. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” o nieobecności dziecka na zajęciach.
 3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach w wyznaczonym terminie bez powiadomienia terapeuta otrzymuje 100% stawki za zajęcia.
 • 6.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego regulaminu, rodzic/opiekun prawny składa oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych dziecka w zakresie niezbędnych do udzielania przez Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”.
 2. Dziecko oraz rodzic/opiekun prawny mogą złożyć oświadczenie o zgodzie na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”.Niezłożenie oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi przeszkody w możliwości korzystania z zajęć oferowanych przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnyminr 37 „Bajkowy Świat”.
 • 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nadzór nad wykonywaniem niniejszego regulaminu sprawuje Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały o której mowa w § 1 .
 2. Zmiany niniejszego regulaminu można dokonać w każdym czasie uchwałą Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” Jadwigi Wojciechowskiej.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich dokonania oraz udostępnienia nowego regulaminu w sposób właściwy, tj. w Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” i na stronie internetowej.

ZAŁĄCZNIKI NR 1

DO REGULAMINU
ŚWIADCZENIA ZAJĘĆ
Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023
W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 37
„BAJKOWY ŚWIAT” W WARSZAWIE

Warszawa , dnia…………………………….

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

(adres zamieszkania: ulica, kod pocztowy)

(telefon/e-mail)

KARTA ZGŁOSZENIA I ZGODY NA WYKONYWANIE USŁUG
TERAPEUTYCZNYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………………

 

 • Wyrażam zgodęna udział córki/syna………………………………………………….. (imię i nazwisko) w zajęciach z zakresu integracji sensorycznej prowadzonych przez
  Patrycję Szczerbińską w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” moich danych osobowych oraz danych dziecka, w tym także danych o stanie zdrowia, o których mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w celach dokumentacyjnych oraz wykonywania świadczeń terapeutycznych na rzecz dziecka.
 • Zostałam(-em) poinformowany o adresie i pełnej nazwie administratora danych osobowych, którym jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”, celu zbierania danych osobowych, prawie dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawienia, prawie kontroli przetwarzania danych o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), a także dobrowolności podania danych osobowych.
 • Zapoznałam(-em) się z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług terapeutycznych w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” w Warszawie oraz akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz do zapewnienia jego przestrzegania również przez dziecko.
 • Wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku dziecka (dalej jako „Wizerunek”) w postaci zdjęć lub filmów oraz na wykorzystanie i rozpowszechnienie Wizerunku dziecka w działalności Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” w Warszawie. Niniejsza oświadczenie obejmuje również wyrażenie zgody na modyfikowanie materiałów na których utrwalono Wizerunek dziecka, w tym łączenia z innymi obrazami. Oświadczam, że zgoda obejmuje wykorzystanie i rozpowszechnianie Wizerunku dziecka w szczególności w sieci Internet (w mediach społecznościowych Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”, na stronie internetowej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” }, a także, że zgoda udzielona na czas trwania projektu. Wyrażenie zgody na wykorzystanie i rozpowszechnienie Wizerunku dziecka następuje nieodpłatnie. Ponadto, w związku z powyższym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” w Warszawie danych osobowych dziecka w postaci jegoWizerunku.
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content