Ramowy rozkład dnia

Załącznik do uchwały
Rady Pedagogicznej nr 3/2017
z dnia 31 sierpnia 2017r.

6.30 – 8.45

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach łączonych). Zabawy samodzielne wg inwencji dzieci – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna, praca w kącikach zainteresowań, zabawa ruchowa lub ćwiczenia gimnastyczne.

8.45 – 9.30

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, kształtowanie czynności samoobsługowych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania, trzymanie sztućców, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłków w tym ich komponowanie, praca dyżurnych w grupach starszych.

9.30 – 10.50

Kierowane zajęcia dydaktyczne, realizowane wg założeń podstawy programowej, wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym jego rozwoju.

Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.

10.50 – 11.50

Organizowanie pobytu dzieci na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.) gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe itd.). Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody stymulujących rozwój wartości oraz poznawanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

Tworzenie warunków doskonalących motorykę dużą dzieci oraz warunków zaspakajających potrzebę ruchu poprzez zabawy zorganizowane i spontaniczne.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych – stworzenie warunków do aktywności ruchowej w sali gimnastycznej.

11.50 – 12.30

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, kształtowanie czynności samoobsługowych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem obiadu, trzymanie sztućców, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłku w tym komponowania, praca dyżurnych w grupach starszych

12.30 – 14.15

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie.

Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry badawcze, zabawy w kącikach zainteresowań.

Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci.

Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy.

Zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

Zajęcia indywidualne lub grupowe wg potrzeb.

14.15 – 15.00

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, kształtowanie czynności samoobsługowych.

Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku, trzymanie sztućców, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłku w tym komponowanie, praca dyżurnych w grupach starszych.

15.00 – 17.00

Zabawy swobodne, rozmowy indywidualne, praca indywidualna i grupowa, zajęcia opiekuńczo- wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału w grupach łączonych).

Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne. Zabawy wspomagające rozwój ruchowy emocjonalny i społeczny dziecka.

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, dostarczanie przykładów i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeb tworzenia relacji osobowych w tym z innymi dziećmi z różnych grup przedszkolnych. Integrację społeczności przedszkolnej poprzez pracę w grupach łączonych.

Gry i zabawy ruchowe ( również w ogrodzie przedszkolnym).

8.00 – 16.00

W różnych grupach wiekowych organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dziecka oraz arkuszem organizacyjnym pracy przedszkola w danym roku szkolnym.

Prowadzenie zajęć kierowanych wspierających wielokierunkową aktywność rozwojową dziecka w odniesieniu do wielu sfer aktywności: mowy, ruchu, śpiewu, muzyki, tańca, teatru, plastyki oraz rozbudzenie zainteresowań dziecka językiem nowożytnym i chęci poznawania innych kultur.

W trosce o optymalny rozwój dzieci obowiązkiem nauczycieli jest prowadzenie indywidualnych obserwacji i diagnoz pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości potrzeb rozwojowych wychowanków zgodnie z ich indywidualną linią rozwoju oraz systematyczne informowanie rodziców o postępach dzieci.

Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola w podstawie programowej nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Bardzo ważnym elementem jest zabawa samodzielna, a wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego, tym samym podstawy programowej.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content