RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE PRZEDSZKOLA  NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L.119 str. 1) –dalej RODO- informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z prowadzeniem fanpage’a Przedszkola z Odzialami Integracyjnymi nr 37. w Warszawie na portalu społecznościowym Facebook:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 w Warszawie z siedzibą przy ulicy Szlenkierów 8 w Warszawie kod 01-181.

Z Administratorem można skontaktować się poprzez nr tel 22 632 11 31 lub adres e-mail: p37@eduwarszawa.pl. wraz z Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland-
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iodo@rt-net.pl 

Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Kategorie osób, których dane osobowe przetwarzamy

W związku z prowadzeniem przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 fanpage’a przetwarzamy dane osobowe:

 • osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie „Lubię to”,
 • osób, które zareagowały na publikowane na fanpage’u posty lub opublikowały komentarz,
 • osób, które przesłały do nas prywatną wiadomość,
 • osób odwiedzających fanpage.
 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzaniu podlegają podstawowe dane identyfikacyjne, które opublikowali Państwo na swoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, w szczególności: imię i nazwisko.

Ponadto przetwarzaniu podlegają także anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a Szkoły, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook. Dane te są gromadzone dzięki plikom szpiegującym (tzw. pliki cookies), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37  jest przede wszystkim prowadzenie fanpage’apod nazwą Bajkowy Świat. w Warszawie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach i zasadach określonych przez Facebook i informowanie za jego pomocą
o działalności  przedszkola oraz o osiągnięciach i umiejętnościach naszych uczniów. Celem przetwarzania danych jest także komunikacja z użytkownikami poprzez prowadzenie dyskusji
w ramach komentarzy pod postami, a także udzielanie odpowiedzi na wiadomości prywatne.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający przede wszystkim na promowaniu działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów, a także udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości i komentarze użytkowników.

VII. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych jest właściciel portalu Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, dostępnych pod adresem:https://www.facebook.com/about/privacy

Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje danych bezpośrednio do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jednakże specyfika działania Facebook’a i jej międzynarodowy charakter powodują, że Państwa dane mogą zostać przekazane poza EOG, przy czym firma Facebook wykorzystuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w zakresie przekazywania danych z EOG do USA i pozostałych krajów.

Więcej: https://www.facebook.com/about/privacy

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, tj. do momentu ustania celu przetwarzania – prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do momentu skutecznego wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą natomiast przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook, tj. 2 lata.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadacie Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Adres Urzędu Ochrony Danych: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W każdej chwili możecie Państwo przestać obserwować fanpage Przedszkola, a także usunąć opublikowane przez siebie komentarze.

 1. Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook.

XII. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dyrektor przedszkola -mgr Jadwiga Wojciechowska

 

 GRUPA 1 „KRASNALE”

mgr Małgorzata Osińska -pedagog przedszkolny

mgr Marzena Wójcik- pedagog przedszkolny

mgr Patrycja Szczerbińska- pedagog specjalny

 

GRUPA 2 „ŻABKI”

mgr Mariola Michalska–pedagog przedszkolny

mgr Sylwia Ziębicka- pedagog specjalny

 

GRUPA 3 „BIEDRONKI”

mgr Marzena Chrobak- pedagog przedszkolny

mgr Hanna Gurgul– pedagog przedszkolny

 

GRUPA 4 „SOWY”

mgr Dorota Zawolska- pedagog przedszkolny

mgr Justyna Zabierzowska- pedagog przedszkolny

mgr Renata Najgebauer-pedagog specjalny

REEDUKATOR-  mgr Joanna Fronczak

LOGOPEDA- mgr Anna Przykaza

REHABILITANT, TERAPEUTA SI- mgr Renata Najgebauer 

PSYCHOLOG – mgr Karolina Staszewska

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” jest: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37  „Bajkowy Świat” reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  w zakresie działania Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych p. Pawłem Kaczmarkiem w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” za pomocą adresu: iodo@rt-net.pl 
 1. Administrator danych osobowych – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”  – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.:

– Prawo oświatowe

– Karta Nauczyciela

– ustawa o systemie oświaty

– ustawa o systemie informacji oświatowej

– ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

– rozporządzenia do ww. ustaw

– Statut Placówki.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
  na Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”, tj. wskazanych w pkt.3
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
  z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
  się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
  czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne
  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

f)  ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Kamila Tarwacka jest pod adresem email: iodo@rt-net.pl  lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie placówki oraz ochrony mienia na podstawie art. 108a. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz
  art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 35 dni a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

(Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content