Konkurs dla stołecznych przedszkoli

Regulamin konkursu
plastyczno-technicznego dla dzieci i rodziców

„Gra planszowa dla przedszkolaka”
JEŻELI LUBICIE RZUCIĆ KOSTKĄ I PRZESUNĄĆ PIONKIEM TO TEN KONKURS
JEST WŁAŚNIE DLA WAS.
ZAPOZNAJCIE SIĘ Z NASZYM REGULAMINEM I WSPÓLNIE STWÓRZCIE
WŁASNĄ GRĘ PLANSZOWĄ.
Przepisy ogólne:
Organizatorem konkursu jest: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37
„Bajkowy Świat” ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa telefon 22 632 11 31,
e-mail: p37@eduwarszawa.pl
Cele konkursu:
◊ inspirowanie dzieci i rodziców do aktywności twórczej przy tworzeniu gry;
◊ rozwijanie wyobraźni oraz kreatywności dzieci;
◊ stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości prezentacji autorskich pomysłów;
◊ popularyzowanie twórczego, wspólnego spędzania czasu z rodzicami.
Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców
(opiekunów) uczęszczających do przedszkoli w m.st. Warszawa.
Zasady udziału w konkursie:
◊ liczba uczestników – 2 dzieci z jednej placówki;
◊ udział w konkursie biorą dzieci wraz z rodzicami;
◊ każdy uczestnik wykonuje jedną grę planszową;
◊ termin składania prac do dnia 31.05.2024r.
Warunkiem udziału jest:
◊ stworzenie wspólnie z rodzicem jednej gry planszowej;
◊ tematyka gry dowolna;
◊ do każdej pracy konkursowej powinny być dołączone zasady gry (instrukcja)
przygotowana na oddzielnej kartce wielkości formatu A4 oraz kostka do gry i/lub pionki
w przypadku gier wymagających dodatkowych elementów;
◊ gra planszowa powinna być wykonana na dowolnym materiale w formacie nie mniejszym
niż A4 i nie większym niż A3 (płaska);
◊ dowolnie wybrana technika plastyczna np.: ołówek, kredka, węgiel, pastele, farby
plakatowe, wycinanki, itp. ( z wykluczeniem prac konkursowych wykonanych techniką
komputerową);
◊ zgłoszenie prac konkursowych odbywa się za pośrednictwem przedszkola, do którego
uczęszcza dziecko;
◊ przesłanie/dostarczenie pracy konkursowej do 31.05.2024 r.
Dobrze zabezpieczoną pracę konkursową należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście
do sekretariatu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”.
Praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko, grupa i wiek dziecka, nazwa placówki.
Należy także załączyć dokumenty:
◊Kartę zgłoszeniową (załącznik 1);
◊Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych (załącznik 2);
◊Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych – uczestnik
konkursu ( załącznik 3).
Kryteria oceniania:
◊ pomysłowość w zakresie przedstawionego tematu;
◊ staranność wykonania oraz estetyka pracy;
◊ przejrzystość zasad gry.
Nagrody:
◊ organizator powołuje jury konkursu;
◊ komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac i wyłoni
zwycięzców konkursu;
◊ po obejrzeniu wszystkich zgłoszonych prac, jury wyłoni trzech laureatów i dwa wyróżnienia,
którzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają
podziękowania – dyplomy za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w karcie
zgłoszenia adres e-mail;
Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu :
◊ rozstrzygnięcie odbędzie się w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy
Świat” dnia 6.06.2024 r.
◊ nagrody wraz z dyplomami będą do odbioru w siedzibie organizatora: Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” ul. Szlenkierów 8 01-181 Warszawa
w godzinach 8.00-16.00 od 11.06.2024 do 13.06.2024r.
◊ ogłoszenie wyników będzie połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej w holu
przedszkola;
◊ wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” – www.p37.przedszkola.net.pl
◊ prace zostają w zasobach organizatora konkursu.
Koordynatorzy konkursu:
Hanna Gurgul, Marzena Chrobak (telefon 22 632 11 31)
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania zdjęć prac konkursowych
na stronie internetowej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”
w Warszawie.
Załącznik1
KARTA ZGŁOSZENIA
konkurs plastyczno- techniczny
„Gra planszowa dla przedszkolaka”
Imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres placówki
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e- mail, na który wyślemy dyplom
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Załącznik 2
Oświadczenie Rodzica/ Opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
………………………………………………………………………………………………
w konkursie plastyczno- technicznym „Gra planszowa dla przedszkolaka” organizowanym przez
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat”
w Warszawie. Równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
przez Organizatora, w celach wynikających z organizacji konkursu plastyczno- technicznego
„Gra planszowa dla przedszkolaka”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz publikację zdjęcia pracy konkursowej na stronie internetowej
placówki.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(data i miejscowość, podpis rodzica/ opiekuna prawnego)
Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z regulaminem konkursu plastyczno-technicznego
„Gra planszowa dla przedszkolaka”
………………………………………………………………………………………………………………………………
( data, miejscowość, podpis rodzica/ opiekuna prawnego)
Załącznik 3
Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych –
uczestnik konkursu:
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37
„Bajkowy Świat” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres lub
drogą e-mailową pod adresem: p37@eduwarszawa.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod
adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego odbywa się w celu:
a) udziału w konkursie „Gra planszowa dla przedszkolaka”, publikacji wyników oraz przekazania
nagrody, zgodnie z Regulaminem konkursu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osób, które nie
wygrają w konkursie będą przechowywane do czasu zakończenia okresu związanego
z roszczeniami; dane zwycięzcy konkursu, będą przechowywane do zakończenia realizacji celu,
zakończenia okresu związanego z roszczeniami, a następnie zgodnie z zasadami archiwizacji;
b) spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, w szczególności rozliczenia związanego
z przyznaniem nagród – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat od
zakończenia roku, w którym nastąpiło rozliczenie nagrody;
c) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane
będą przechowywane 3 lata od zakończenia konkursu.
5. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się w celu:
a) poinformowania o warunkach organizacji konkursu, jego regulaminie oraz odebrania zgody na
udział dziecka/podopiecznego w konkursie – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane będą
przechowywane do czasu zakończenia konkursu, a następnie zgodnie z okresem dotyczącym
roszczeń;
b) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane
będą przechowywane 3 lata od zakończenia konkursu.
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych, a jeżeli musiałoby to nastąpić, to tylko
na podstawie przepisów prawa lub zawartych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
c) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w konkursie.
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Ja, ………………………………………. potwierdzam zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym
dotyczącym przetwarzania moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka
(uczestnika konkursu).
……………………… ………………………..……………………………………….
Data CZYTELNY podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content